Koszyk0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Polityka prywatności
 • KRD
Twój koszyk jest pusty ...

Polityka prywatności


POLITYKA PRYWATNOŚCI


Administrator danych osobowych.

 1. Administratorem twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celu i

  sposobie ich przetwarzania (określanym dalej także jako ADO) jest GUMALIT – HAAS

  Spółka jawna z siedzibą w Szczecinie.

 • Dane kontaktowe ADO:
  • Firma: GUMALIT-HAAS Spółka jawna
  • Adres: ul. Pomorska 61-65, 70-812 Szczecin
  • NIP: 955-236-40-93
  • E-mail: zamowienia@sklep-guma.pl
 • adres strony internetowej: https://sklep-guma.pl/
 • ADO nie powołuje inspektora danych osobowych (IOD) ze względu na brak tego rodzaju wymogu w obowiązujących przepisach prawa.
 • ADO przetwarza dane osobowe jako jedyny administrator. W procesie przetwarzania danych osobowych nie przewiduje się występowania współadministratora.
2.1. Prawo dostępu do danych osobowych

Informujemy, że przysługuje Państwo prawu dostępu do Państwa danych osobowych, które zostały przekazane ADO. Aby skorzystać z tego prawa należy wysłać żądanie w formie pisemnej listem poleconym na wskazany adres ADO albo e-mailowej na wskazany adres poczty elektronicznej ADO.
 

2.2. Cel przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zawieranych z Państwem umów, a także w celach marketingowych i informacyjnych (jeżeli wyrażono na to zgodę), w tym w szczególności w celu:

 • obsługi i ewidencjonowania zamówień,

 • wysyłki zamówionych produktów,

 • rozpatrywania zgłoszonych reklamacji,

 • umożliwienia odpowiedzi na kierowane do nas przez Państwa zapytania,

 • umożliwienia założenia konta użytkownika w sklepie internetowym pod adresem https://sklep-guma.pl/,

 • rozsyłania newslettera i informowania o promocjach


 

2.3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

ADO przetwarza Państwa dane osobowe w oparciu o obowiązujące przepisy, w tym w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanym RODO, tj.:

 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą;

 

Podstawa ta dotyczy: tych z Państwa, którzy poprzez wyrażenie zgody na przetwarzania danych osobowych udostępnili ADO swoje dane osobowe w celach marketingowych i informacyjnych np. poprzez zapisanie się do newslettera, zgłoszenie chęci śledzenia naszych działań w mediach społecznościowych. Ta podstawa prawna dotyczy tych danych osobowych, które nie są nam potrzebne do wykonania łączącej Państwa z mami umowy.

 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - niezbędność przetwarzania danych osobowych dla wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

 

Podstawa ta dotyczy: wszystkich kontrahentów zawierających z ADO umowy.

2.4. Kategorie danych osobowych

ADO przetwarza dane osobowe:

 • klientów ADO (uwzględniając wszelkie formy prawne) – imię, nazwisko, adres do wysyłki, dane do faktury, nr telefonu i adres email. Innymi słowy, wszystkie dane niezbędne są do realizacji zawartej z Państwem umowy.

 • osób wyrażających zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych, w tym subskrybentów newslettera - imię, nazwisko, telefon oraz adres e-mail.

 

ADO przetwarza jedynie dane zwykłe. Nie przetwarza żadnych danych zaliczanych do szczególnych kategorii danych osobowych w rozumieniu art. 9 RODO.

2.5. Kategorie odbiorców lub osób, którym dane są przekazywane

Dane tych z Państwa, którzy zawarli z ADO umowę udostępniamy jedynie pracownikom ADO, zleceniobiorcom oraz podmiotom współpracującym z ADO przy realizacji zawieranych umów takim jak podmioty doręczające zamówione produkty.

Dane tych z Państwa którzy wyrazili chęć otrzymywania informacji marketingowych udostępniamy partnerom zajmującym się działalnością promocyjną w ADO i współpracującym w ramach kampanii marketingowych.

W razie takiej potrzeby ADO może być zobowiązany do przekazania Państwa danych także uprawnionym do ich uzyskiwania organom.

Istotne jest dla nas aby wiedzieli Państwo, że przekazywanie Państwa danych osobowych odbywa się z pełnym poszanowaniem zasady minimalizacji tzn.:

 • dokonywane jest jedynie w zakresie w jakim niezbędne jest do wykonania łączących strony umów i wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,

 • w zakresie nieobjętym powyższym punktem przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa wyraźnej zgody, która nigdy nie jest przez ADO domniemana.

 • dane przekazywane są jedynie tym podmiotom, którym przekazanie danych jest niezbędne i celowe dla realizacji celów przetwarzania.

 

2.6. Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

2.7. Okres przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, dla którego są pozyskane – w każdym razie przez okres nie dłuższy aniżeli wynikający z przepisów obowiązującego prawa.

Dane przechowywane w celu realizacji umowy przechowywane są przez okres niezbędny do jej realizacji. Dane przechowywane dla celów marketingowych przetwarzamy do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Mając na uwadze zasadę rozliczalności nakładającą na ADO obowiązek udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących danych osobowych, dane których przechowywanie przez okres dłuższy niż wskazany powyżej wymagane jest przez prawo przetwarzane będą przez okres, w którym ADO zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla spełnienia wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawnych obowiązków i umożliwienie przeprowadzenia kontroli wypełniania tych obowiązków przez uprawnione organy.

2.8. Żądanie dostępu do danych osobowych i ich modyfikacja

Informujemy, iż macie Państwo prawo żądania od ADO niezwłocznego sprostowania dotyczących Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe. Macie Państwo również prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia. Aby skorzystać z tego prawa należy wysłać żądanie w formie pisemnej listem poleconym na wskazany adres ADO albo e-mailowej na wskazany adres poczty elektronicznej ADO.

2.9. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Informujemy, iż macie Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednak w takiej sytuacji cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem czynności przetwarzania dokonanych zanim tę zgodę cofnięto. Aby skorzystać z tego prawa należy wysłać żądanie w formie pisemnej listem poleconym na wskazany adres ADO albo e-mailowej na wskazany adres poczty elektronicznej ADO.

Wskazujemy przy tym, że prawo cofnięcia zgody nie będzie skuteczne wykonane, jeśli Państwa dane będą przetwarzane na innej niż zgoda podstawie prawnej wskazanej w pkt 2.3.

2.10. Prawo wniesienia skargi

Informujemy, iż macie Państwo prawo do wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych. Skargę tą można wnieść do organu nadzoru – zaleca się, aby dokonać tego drogą pisemną, listem poleconym.

2.11. Wymóg podania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak w przypadku, gdy zdecydują się Państwo odmówić ich podania informujemy, iż niemożliwe będzie zawarcie umowy za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem sklep - guma.pl. Jednocześnie informuje, że zawarcie z Państwem umowy nie jest i nigdy nie będzie uzależnione od udzielenia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach innych niż związanych z jej realizacją.

2.12. Informacje o sposobie pobierania danych osobowych

Informujemy, że Państwa dane zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa. Niektóre dane mogą być przez ADO pozyskiwane również ze źródeł ogólnodostępnych, jak CEIDG i KRS.

Następujące dane mogą być zbierane także w sposób automatyczny podczas korzystania z serwisu: adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego oraz nazwa domeny, z której użytkownik wchodzi na Stronę. Wykorzystujemy je do tworzenia statystyk odwiedzin naszej strony (za pomocą narzędzia Google Analytics) oraz diagnozowania problemów technicznych, co ułatwia nam sprawnie administrowanie stroną. Jakiekolwiek użycie plików cookie - lub innych narzędzi śledzących - przez serwis lub przez właścicieli usług stron trzecich używanych przez serwis, służy do świadczenia zawarcia z Państwem umowy i jej realizacji.

2.13. Prawo do usunięcia danych osobowych

Informujemy, że macie Państwo prawo żądania od ADO niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, a ADO ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe. Aby skorzystać z tego prawa należy wysłać żądanie w formie pisemnej listem poleconym na wskazany adres ADO albo e-mailowej na wskazany adres poczty elektronicznej ADO.

Prawo do usunięcia danych osobowych nie przysługuje w sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych oparte jest na podstawie prawnej innej niż zgoda osoby, której dane są przetwarzane (zgodnie z pkt 2.3.). Nadto prawo do usunięcia danych osobowych nie przysługuje w zakresie, w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się przez ADO z prawnego obowiązku lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

2.14. Prawo do przenoszenia danych osobowych

Informujemy, że macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które Państwa dotyczą, a które dostarczyliście ADO.

Macie Państwo również prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony ADO. Jeżeli jest to technicznie możliwe macie Państwo również prawo żądać aby ADO przesłał wskazane dane osobowe innemu administratorowi bezpośrednio.

2.15. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Informujemy, że macie Państwo prawo do żądania od ADO ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w następujących przypadkach:

 1. gdy kwestionujecie Państwo prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

 2. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a Państwo, sprzeciwicie się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

 3. gdy ADO nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

 4. gdy wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie ADO są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu.

2.16. Metody przetwarzania danych osobowych

Dane przetwarzane są w odpowiedni sposób, z zachowaniem adekwatnych środków bezpieczeństwa, co zapobiega nieuprawnionemu dostępowi, ujawnieniu, modyfikacji lub nieautoryzowanemu zniszczeniu. Przetwarzanie danych odbywa się za pomocą komputerów i / lub narzędzi IT, zgodnie z procedurami organizacyjnymi i trybami ściśle powiązanymi ze wskazanymi celami. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zabezpieczonych serwerach, a zastosowane technologie odpowiadają aktualnemu stanowi rozwoju techniki i są na bieżąco zmieniane i aktualizowane w celu zapewnienia maksymalnego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych danych.

W celu zabezpieczenia Państwa danych, obok innych zabezpieczeń, używamy m.in. bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji (SSL). Odbierane od Państwa dane osobowe są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

2.17. Polityka cookies

Dane zbierane podczas korzystania z Serwisu oraz skrypty systemów statystycznych automatycznie zapisują dane o każdej Państwa wizycie, takie jak: jego adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, adres referencyjny itp. Informacje te nie pozwalają na identyfikację Państwa tożsamości. Pozwalają one odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Czas przechowywania plików cookies podany jest w ustawieniach cookies Państwa przeglądarki internetowej. Przeglądarkę można skonfigurować w ten sposób, aby otrzymywać informację o stosowaniu cookies i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdą Państwo wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. Dostępne są one pod następującymi linkami:

 Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Safari: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/usuwanie-plikow-cookie/

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en

Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszego serwisu aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach możemy dokonywać korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu.

W naszym serwisie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

Macie Państwo w każdej chwili możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Macie Państwa także żądać od ADO zindywidualizowanej informacji o przetwarzanych danych osobowych.

 


Przejdź do strony głównej
Gumalit - Haas (właściciel sklep-guma.pl) to firma rodzinna, posiadająca wieloletnie doświadczenie w branży gumowej. Jesteśmy obecni na rynku od 1983 roku. Osobiste zaangażowanie pozwala nam zapewnić najwyższą jakość oferowanych Państwu produktów i usług. Naszymi klientami są nie tylko odbiorcy indywidualni, ale także duże firmy na terenie Polski i innych krajów Europy. Serdecznie zapraszamy do współpracy.
  © 2021 - 2024 Gumalit - Haas Sp. j.
  Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
  Nie pokazuj więcej tego komunikatu